Tiesības atdot atpakaļ veikalā nopirkto preci

Ir saprotams, ka preces ar garantiju, ir iespējams nodot atpakaļ veikalā līdz pat garantijas termiņa beigām, ja precei atklāti ražošanas defekti vai pareizas lietošanas gadījumā radušies kādi bojājumi, bet kā ir ar precēm bez garantijas un, vai veikalam ir pienākums pieņemt atpakaļ arī preces, kurām defektu nav, bet kuras pircējs pats ir iegādājies kļūdaini? Skaidrosim sīkāk, kad un kādos apstākļos patērētājam ir tiesības atgriezt preci tirgotājam, ja tai nav īpaši piemērota garantija un prestamos en linea.

Likums nosaka, ka preces ražotāja, pakalpojuma sniedzēja vai tirgotāja pienākums ir nodrošināt preces vai pakalpojuma kvalitāti jeb atbilstību līguma noteikumiem. Pērkot preces vai pakalpojumus līgums slēgts netiek, taču šādās situācijās līgumu aizstāj pirkuma čeks vai kvīts par darījumu. Tā kā čekā netiek norādīts, kādām prasībām preci vai pakalpojumam jāatbilst, tas tiek atrunāts likumā. Patērētāju tiesību aizsardzības likums nosaka, ka pircējam ir tiesības atgriezt tirgotājam vai ražotājam preci vai pakalpojumu sekojošās situācijās:

 • Prece neatbilst normatīvajiem aktiem. Katrai precei vai pakalpojumam ir izvirzīti ražošanas standarti. Ja prece vai pakalpojums neatbilst šīm prasībām t.i. tai nepiemīt īpašības kādas parasti piemīt šāda veida precēm un pakalpojumiem, kā arī prestamos personales. Vienkāršāk sakot, ja precei ir ražošanas defekts, kas radies nejaušības dēļ vai apzinātas nolaidības dēļ, pircējs var preci atgriezt atpakaļ.
 • Prece nespēj pildīt savu pamata mērķi. Ja prece, nespēj pienācīgā kvalitātē izpildīt savu pamata mērķi, kam tā ir paredzēta, pircējs to var atgriezt. Mērķa izpildes kvalitāte gan ir stiepjams jēdziens, līdz ar to, šis ir visai diskutabls jautājums, kurā reti kāda no pusēm ir gatava piekāpties.
 • Prece nav tāda kā norādīta ekspozīcijā vai paraugā. Precēm veikalā parasti tiek izlikti paraugi, lai patērētājs varētu izvērtēt preces atbilstību savām vajadzībām. Ja prece, kas ir iegādāta ir atšķirīga no tās pašas preces parauga, tirgotājam ir jāatgriež nauda.
 • Ja prece iegādāta kļūdaini pēc pārdevēja ieteikuma. Ja pārdevējs patērētājam kļūdaini aprakstījis preci, tās mērķus un iespējas, kas beigās izrādās neatbilstošas patērētāja vajadzībām, naudu ir jāatgriež.
 • Prece ir viltota un tiek uzdota par cita ražotāja preci.
 • Prece nav pienācīgi iesaiņota, kā rezultātā tai radušies bojājumi transportēšanas procesā. Tirgotājam vai ražotājam ir pienākums parūpēties ne vien par pašu preci, bet arī tās pienācīgu iesaiņojumu un drošu transportēšanu. Šajā gadījumā gan jāņem vērā arī patērētāja paša dalība transportēšanas procesā, proti, cik rūpīgi viņš ir apgājies ar preci.
  Ja prece ir bīstama lietošanai un nav piedomāts par preces drošumu, atbilstoši konkrētās preces izvirzītajiem normatīvajiem aktiem.

Visos minētajos gadījumos preci ir iespējams atgriezt ražotājam vai tirgotājam divu gadu laikā no preces iegādes brīža. Tātad, ja defekts, viltojums vai jebkāda cita minētā neatbilstība tiek atklāta divu gadu laikā, ir iespējams pieprasīt tirgotājam apmainīt preci pret citu, atbilstošu preci, arī tad, ja nav izsniegta atsevišķa garantija vai prestamos sin buro. Ja neatbilstība tiek atklāta sešu mēnešu laikā pēc preces iegādes, patērētājam ir tiesības izvēlētais, vai viņš vēlas saņemt citu preci, samaksāto naudu, preces cenas samazinājumu vai preces labošanu, lai tā atbilstu nosacījumiem. La pierādītu preces neatbilstību, tirgotājs ir tiesīgs pieprasīt preces ekspertīzi, lai tiktu pierādīta neatbilstības esamība un ražotāja vai tirgotāja atbildība.

Ja prece ir iegādāta patērētāja paša kļūdas pēc, piemēram, iegādāts nepareizs izmērs, krāsa utt., tirgotājam vai ražotājam nav pienākums atgriezt pircējam samaksāto naudu vai apmainīt preci, tomēr bieži vien tirgotāji izrāda pretimnākšanu un piedāvā preces apmaiņu pret līdzīgu preci 14 dienu laikā no preces iegādes brīža, ja preces nav tikusi lietota un patērētāja vainas dēļ tai nav radušies kādi defekti.

Vai pircēju maldināšana ir patērētāju tiesību pārkāpums?

Mūsdienās, lai tirgotāji varētu konkurēt, nepietiek vien ar to, ka patērētājiem tiek piedāvātas augstākas kvalitātes preces, laipnāka apkalpošana un citas priekšrocības. Ir jādomā par apzinātu klientu piesaisti jeb mārketingu. Mārketings un dažādi tā rīki protams, ir atļauti un pilnīgi likumīgi, taču tirgotāji un ražotāji bieži mēdz pārkāpt robežas un mārketings pārvēršas par klientu maldināšanu un mānīšanu, kā arī kviklån. Kā saprast, kur beidzas mārketings un sākas krāpšana un, vai patērētāji, kas tikuši maldināti, var cīnīties par savām patērētāja tiesībām?

Lai labāk sapratu par ko ir runa, minēsim tipisku mārketinga triku, kas patiesībā ir pircēju maldināšana. Nereti tirgotāji, klientu piesaistes nolūkos, piemēro precēm atlaides. Daudzi tirgotāji patiešām godprātīgi nolaiž precēm cenas un piedāvā tās iegādāties par zemāku cenu nekā iepriekš, taču, bieži vien tiek izmantota stratēģija, ka precēm neilgi pirms atlaižu piemērošanas, cena tiek būtiski paaugstināta un pēc tam, ar atlaidi nedaudz samazināta. Piemēram, ja kleita veikalā visu laiku maksāja 20 eiro, tad dienu pirms atlaižu piemērošanas cena tiek paaugstināta uz 40 eiru un pēc tam šai jaunajai cenai tiek piemērota 50% atlaide, līdz ar ko prece tiek pārdota par tiem pašiem sākotnējiem 20 eiro, taču ja klients nezina patieso preces cenu, klientu vilina doma, ka iepriekš prece bijusi dārgāka. Vai šādā vai līdzīgā gadījumā, kad prece mākslīgi tiek padarīta klientam pievilcīgāka, var būt runa par patērētāju tiesību pārkāpumu?

Pamatā patērētāju tiesību pārkāpums tiek konstatēts likumā noteiktajos gadījumos:

1. iegādājoties preci nav ievērota patērētāja brīvā griba
2. līgums sastādīts nevienlīdzīgi
3. nav nodrošināta iespēja saņemt vispusīgu un pilnīgu informāciju par preci vai tās cenu
4. prec ir nedroša vai neatbilstoša līguma nosacījumiem
5. precei nav noteikts pareizs svars vai mērs
6. nav izpildītas līgumsaistības vai rentefrit lån
7. nav iespēja izmantot atteikuma tiesības
8. nav izsniegts darījumu apliecinošs dokuments

Tātad, balstoties uz trešo punktu, sanāk, ka klienta maldināšana ir patērētāju tiesību aizsardzības pārkāpums, taču, aprakstītā situācija, gluži neatbilst punktā minētajam. Tirgotājam ir tiesības mainīt preces cenu un pēc tam piemērot atlaidi. Vai vecās cenas nenorādīšana nozīmē vispusīgas un pilnīgas informācijas nenorādīšanu par preces cenu, ir diskutabls jautājums. Bet kā īsti rīkoties situācijā, ja patērētājs pēc tam uzzina, ka preces cena ir tikusi mainīta tieši pirms atlaides piemērošanas? Vai tas ir pamatojums pieprasīt iespēju atgriezt preci tirgotājam?

Kā jau tika minēts, patērētāja maldināšana un pat informācijas slēpšana ir patērētāju tiesību pārkāpums un patērētājam ir tiesības pieprasīt preces maiņu, atgriešanu vai atlaides piemērošanu. Ja tirgotājs pats nepiekrīt apmierināt klienta prasības, patērētājs var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, rakstot iesniegumu, kurā minēti lietas apstākļi. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izvērtēs prasību un lems vai tirgotājam ir jāapmierina patērētāja vēlmes vai nav.

Jāsaprot gan, ka tirgotāji pārsvarā pārzina likumus un meklē veidus, kā tos apiet. Piemēram, jau minētajā gadījumā, ir grūti pierādīt tirgotāja vainu. Tas ne tuvu nav vienīgais veids, kā tirgotāji maldina savus klientus, izvairoties no likumiskās atbildības. Mūsdienās ir izdomāti visdažādākie mārketinga triki, kas liek pircējiem iegādāties preces, kuras īsti nemaz nav vajadzīgas, vai arī, kuras nav tik labas, kā klientam varētu šķist. Vienīgais veids, kā sevi pasargāt ir, pašam izvērtējot vai prece ir kvalitatīva un atbilst jūsu prasībām, neatkarīgi no tā, vai tai ir piemērota atlaide vai izteikts kāds cits izdevīgs piedāvājums vai nē.

Kas ir preces vai pakalpojuma atteikuma tiesības?

Daudzi patērētāji nemaz īsti nepārzina savas tiesības. Piemēram daudziem ir maldīgs priekšstats par to, kas ir atteikuma tiesības un kādos gadījumos tās var izmantot. Lai patērētāji varētu aizstāvēt savas intereses un būtu pasargāti no nevēlamu pirkumu izdarīšanas snabblån, skaidrojam, kas īsti ir attiekuma tiesības un uz kādiem gadījumiem tās ir attiecināmas.

Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā laika periodā vienpusēji atteikties no noslēgtā pirkšanas/pārdošanas darījuma (slēgt līgumu), nesniedzot nekādus paskaidrojumus vai pamatojumus un nemaksājot soda procentus vai zaudējuma atlīdzību. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības divos gadījumos – lai atteiktos no darījuma, kas slēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas vai arī lai atteiktos no distances līguma. Vienkāršāk sakot, attiekuma tiesības var izmantot tad, ja prece ir iegādāta vai nu kādā neoficiālā tirdzniecības vietā, piemēram, prezentācijas laikā, patērētāja dzīvesvietā, vai arī oficiālā, attālinātā tirdzniecības vietā, kā piemēram, preču katalogs vai interneta veikals.

Atteikuma tiesību termiņš ir 14 dienas, ja tirgotājs ir patērētājam sniedzis informāciju par atteikuma nosacījumiem. Tā kā var būt dažādas situācijas, likumā ir atrunāti vairāki gadījumi. Piemēram, ja prece ir pasūtīta, tad termiņš ir 14 dienas no preces piegādes brīža, ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces, kas pienāk atsevišķos termiņos, tad 14 dienas no brīža, kad tiek piegādāta pēdējā prece, ja ir paredzēta regulāra preču piegāde, tad 14 dienas no pirmās preces piegādes brīža. Ja pakalpojuma sniedzējs nav informējis patērētāju par atteikuma nosacījumiem un nav izsniedzis atteikuma veidlapu, atteikuma tiesību izmantošanas termiņš ir 1 gads, vai 14 dienas no brīža, kad tirgotājs izsniedz atteikuma veidlapu.

Ja patērētājs vēlas izmantot atteikuma tiesības, viņam konkrētajā termiņā jānosūta pakalpojuma sniedzējam atteikuma veidlapa vai izziņa par atteikuma tiesību izmantošanu. Veidlapai vai izziņai nav noteikta vienota oficiāla forma, taču tajā jābūt iekļautai tādai informācijai kā dati par pakalpojuma sniedzēj, paziņojuma teksts, preces saņemšanas datums, dati par patērētāju, veidlapas aizpildīšanas datums un atteikuma tiesību izmantotāja paraksts.

Ļoti svarīgi ir zināt to, ka patērētājam ir jāvar pierādīt fakts, ka viņš ir pieprasījis atteikuma tiesības, proti nosūtījis šo veidlapu vai izziņu. Piemēram, ja pakalpojuma sniedzējs apgalvo, ka nav saņēmis nekādu informāciju no patērētāja un patērētājs to never pierādīt, taisnība ir pakalpojuma sniedzēja pusē. Lai no šādas situācija izvairītos ir jānodrošinās ar pierādījumiem un jāpieprasa atbilde no pakalpojuma sniedzēja par pietiekuma saņemšanu. Tad patērētājs varēs zināt laicīgi sākt interesēties par to, vai viņa prasības tiks apmierinātas vai nē.

14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas patērētājam ir jāapņemas atgriezt tirgotājam saņemtās preces, bet tirgotājam ir jāatgriež pietērētāja nauda. Patērētājam nav jāsedz nekādi zaudējumi, ja prece ir izmantota atbilstoši lietošanas nosacījumiem, taču ja prece ir tikusi bojāta nepareizas lietošanas dēļ, patērētajam var nākties segt summu par bojājumu labošanu, vai arī paskalojuma sniedzējs var atteikties atgriezt naudu par preci. Par piegādes izdevumiem parasti maksā patērētājs, taču atteikuma nosacījumos var būt atrunāti arī citi varianti.

Šī ir informācija privatlån, kuru pavisam noteikti vajadzētu zināt ikvienam patērētājam, kurš iepērkas internetā vai slēdz citus distances līgumus. Tas dos iespēju izvairīties no dažādām problēmām un patērgātājam nebūs jāmaksā par preci, kura viņam nav vajadzīga vai ir iegādāta kļūdas pēc. Esiet piesardzīgi un pārziniet savas tiesības.

Svarīgākais par preču garantijām

Par normālu un biežu parādību mūsdienās ir novērojams, ka līdz ar preces iegādi mēs saņemam tai arī papildus garantiju. Taču bieži vien ikdienas sadzīvē mēs piešķiram vārdam “garantija / pikalaina” pavisam citu nozīmi, kāda tā paredzēta Patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Diemžēl tas bieži vien beidzas ar to, ka mēs pat nemēģinām pilnībā izmantot visas savas likumā paredzētās tiesības. Tāpēc mazliet par svarīgāko, ko vērts zināt par preču garantijām.

Jau pieminētajā likumā ir noteikts, ka līdz ar preces un/vai pakalpojuma iegādāšanos mēs kā pircējs iegūstam reālas tiesības 2 gadu laika periodā no pirkuma dienas pieteikt pretenzijas tirgotājam par tā preces un/vai pakalpojuma neatbilstību pirkšanas/ pārdošanas/ pikavippi ilman luottotietoja līguma noteikumiem. Un ko daudzi nezina, šīs tiesības tiek iegūtas pat tādā gadījumā, ja pats tirgotājs nav uzskatījis par vajadzīgu mūs par to informēt, vai, piemēram, ir norādījis, ka mums ir šādas tiesības uz īsāku laiku, nekā likumā paredzētajiem diviem gadiem.

Cik gan bieži nav praksē gadījies, ka uz pircēja jautājumu: “Cik ilgi ir garantija šiem ziemas zābakiem?” tirgotājs atbild, ka viena sezona vai viens gads. Un izrādās, ka neatkarīgi no šīs atbildes, man netiek izslēgtas tiesības pieteikt pretenzijas visu divu gadu laikā, kā likumā ir paredzēts. Vienīgais, par ko man ir jāparūpējas, lai es saglabātu darījumu apliecinošs dokumentu, par ko tiek uzskatīts pirkuma (kases) čeks, bankas maksājuma uzdevums vai arī stingrās uzskaites kvītis. Tāpēc vienmēr ir vērts atvēlēt vietu kādā atvilktnē, kur glabāt visus ar pirkumiem saistītos darījumu apliecinošos dokumentus.

Vēl svarīgi zināt, ka garantija precei vai pakalpojumam ir jādod rakstveidā, kā arī tai ir jābūt pieejamai pircējam pirms preces iegādes veikšanas vai pakalpojuma saņemšanas. Garantijas noteikumos ļoti skaidri ir jābūt norādītiem nosacījumiem par prasījuma pieteikšanu attiecībā uz pašu garantiju. Jānorāda arī garantijas termiņš, firmas nosaukums jeb garantijas devēja nosaukums un adrese. Painteresēties par ražotāja, pārdevēja, pakalpojuma sniedzēja vai ražotāja produktiem piešķirtajām garantijām noteikti vajadzētu pirms to iegādes. Patiesībā, jums ir šādas tiesības pieprasīt, lai tirgotājs ļauj iepazīties ar izvēlētās preces garantijas dokumentiem pirms tās iegādes.

Ir maza nianse, kuru ir svarīgi zināt par garantiju. Proti, to nevar pieprasīt. Jā, tieši tā, garantija ir tirgotāja, ražotāja vai pakalpojuma sniedzēja brīvprātīgs solījums. Te arī rodas gadījumi, kad identiskām precēm dažādās tirdzniecības vietās var būt dažādi nosacījumi to garantijai.

Tikai rakstveida garantija ir apliecinājums starp pusēm, ka prece un/vai pakalpojums, kurš tiek iegādāts, vai to sastāvdaļa, noteiktu eksistences laiku varēs saglabāt tās lietošanas īpašības, drošību un izpildījumu. Ar tirgotājs nāk pretī pircējam un uzņemas papildus saistības, kas patiesībā nemaz nav paredzētas minētajā Patērētāju tiesību aizsardzības likumā vai arī kādos citos normatīvajos aktos šajā sakarā.

Tātad par garantiju pirms preces iegādes pie tirgotāja ir svarīgi noskaidrot, vai precei vispār tiek dota garantija, kurš tieši būs šīs garantijas devējs un kāds būs tās termiņš, nosacījumi un apjoms.

Un atcerieties, ka garantija likuma priekšā ir saistoša tikai šīs garantijas devējam. Tās piešķiršana precei pašos pamatos ir brīvprātīga tirgotāja un ražotāja izvēle. Taču neatkarīgi, vai tevis nopirktajai precei ir vai nav garantija, tev kā patērētājam saglabājās tiesības 2 gadu laikā iesniegt sūdzību preces tirgotājam vai ražotājam par tās atgriešanu, ja šī prece neatbilst visiem noslēgtā līguma noteikumiem, tai atklājies kāds defekts, nepilnības vai arī prece nepilda tai noteiktās funkcijas.

Tavas tiesības, iepērkoties internetā Latvijā

Šodien nu jau gandrīz visi Latvijas uzņēmēji piedāvā savu preci nopirkt ne tikai veikalu tīklos, bet arī tiešsaistē – internetā. Patērētājam veikt pirkumu internetā ir ļoti ērti, tomēr jāsaka, ka tas saistās ar noteiktu risku. Svarīgākais priekšnoteikums šādu pirkumu veikšanai internetā – vienmēr pirms pirkuma pārbaudīt, cik droša ir interneta vietne, kurā plānojat iepirkties. Un atcerieties arī, ka naudu internetā ir daudz vieglāk iztērēt nekā dzīvē, tāpēc ir jābūt vēl uzmanīgākam un jāatrunā sevi no kredītiem (jeb kā tos dēvē Rumānijā – imprumut rapid vai par citos gadījumos credite rapide pentru restantieri)

Nenoliedzams ir fakts, ka iepirkties internetā mūsdienās ir ļoti ērti – līdz pirkumam nepieciešami vien pāris klikšķu. Tomēr vēl arvien daudzu pieredze ir kā liecība tam, ka internetā nopirktā prece var izrādīties tāds kā „kaķis maisā”. Tā bieži neatbilst nedz internetā atainotajai fotogrāfijai, nedz arī precei pievienotajam aprakstam.

Kādas tad ir tavas patērētāja tiesības, ja vēlies iepirkties Latvijas interneta veikalos? Pirmām kārtām, kad patērētājs pērk preci interneta vietnē, viņš ar konkrēto tirgotāju slēdz, tā saucamo, distances līgumu. Par distances līgumu to sauc tāpēc, ka vienošanās starp pusēm notiek neklātienē. Pats patērētājs un tirgotājs, kas viņam preci pārdod, fiziski klāt viens otram neatrodas. Distances līgums attiecas arī uz gadījumiem, kad pircējs ir pasūtījis preci interneta veikalā, bet samaksu par to veic uz vietas – ierodoties pakaļ precei uz interneta vietnes biroja telpām.

Galvenais trūkums iepērkoties internetā ir tas, ka pircējam nav iespējas nedz apskatīt, nedz arī novērtēt izvēlētās preces faktisko izskatu, kā to, piemēram, iespējams paveikt uz vietas veikalā. Tomēr patērētāju aizsardzībai Latvijas normatīvajos aktos ir speciāli paredzētas dažādas tiesības, kuras paredz veidus, kā patērētājiem no preces atteikties, ja konkrētā prece neatbilst pircēja prasībām.

Likumā noteiktas vairākas nianses, kuras jāievēro iepērkoties internetā:

 1. Pērkot preci vai pakalpojumu interneta vietnē, pircējs ar tirgotāju noslēdz jau pieminēto distances līgumu.
 2. Preces vai pakalpojuma pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no brīža, kad saņemta prece, no šīs preces atteikties. Šis noteikums attiecas uz jebkāda veida distances līgumu, arī tad, ja preces ir iegādātas pa telefonu. Protams, pircējs ar pārdevēju drīkst vienoties arī par garāku atgriešanas termiņu konkrētām precēm.
 3. Lai pircējam būtu iespēja no preces atteikties, pārdevējam papildus kopā ar preci pircējam ir jānogādā arī rakstveida veidlapa atteikumam. Tātad, tas nozīmē, ka pārdevējam preces vai pasūtījuma nodošanas laikā ir jāizsniedz arī preces atteikuma veidlapa, kurā jānorāda sekojošais – preces pārdevēja nosaukums, tā adrese un apraksts par atteikuma tiesībām. Šāda veida veidlapa pircējam būs jāaizpilda, kad atteikuma gadījumā viņš sūtīs preci atpakaļ. Pat ja interneta vietne minēto atteikuma veidlapu neiekļauj sūtījumā, pircējam tik un tā ir tiesības atkāpties no līguma vienpusīgi. Šādos gadījumos savas atteikuma tiesības pircējam ir iespējams izmantot pat viena gada laikā. Noteikti jāpiemin, ka izdevumi par nevēlamās preces nogādāšu atpakaļ pārdevējam ir jāsedz pircējam. Ne reizi vien ir dzirdēts par situācijām, kad interneta veikals preces atgriešanas brīdī pēkšņi vairs nav pieejams, ir pārtraucis savu darbību. Šajos gadījumos pircējam būtu jāvēršas pie tās juridiskās personas, kurai patērētājs samaksājis par preci un kura norādīta preces piegādes papīros vai pievienotajā rēķinā.

Ar 2016. gada februāra vidu ir sākusi darboties arī īpaša Platforma pircēja un pārdevēja strīdu izšķiršanai tiešsaistē.

Iepērkoties internetā ir jāatceras, ka ir arī tādas preces un pakalpojumi, no kurām pēc to iegādes vairs nevar atteikties. Kā piemēru var minēt, drukātās preses iegādi un abonēšanu, pasūtot preces, kuras dažādu veselības vai higiēnisku apstākļu dēļ nedrīkst atgriezt atpakaļ (piemēram, apakšveļa), kā arī koncerta un aviobiļetes.

Mūsdienīga patērētāju politika Eiropas Savienībā

Viens no bonusiem esot Eiropas Savienības sastāvā ir tas, ka šī savienība rūpējas par to, lai tās dalībalstīs efektīvi strādātu mūsdienīga patērētāju politika. Kāda ir mūsdienīga patērētāju politika? Tāda, kas ar likumdošanas palīdzību spēj aizsargāt pircēju tiesības, palīdzot efektīvi un ātrā tempā risināt strīdus starp pircējiem un tirgotājiem. Kā piemēru var minēt, dažādas iespējas strīdus izšķirt arī alternatīvā ceļā un spēju vērsties Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības centros sev tuvākajā pilsētā. Šāda politika rūpējas arī par to, lai patērētāju tiesības iet kopsolī ar sociālajām un ekonomiskajām pārmaiņām valstī. Jo īpaši mūsdienās – strauji augošo digitālo tehnoloģiju, finanšu pakalpojumu un enerģētikas jomās. Ne mazāk svarīgi ir garantēt jebkuras iegādātas preces drošumu, kas iegādāta vienotajā ES tirgū, nodrošina pircējiem iespēju veikt izvēli, pamatojoties uz precīzu, konsekventu un skaidru informāciju, it īpaši iepērkoties interneta vidē.

Atvērta Eiropas Savienības tirgus izveide patērētājiem nozīmē integrētu un efektīvu ES ekonomiku tās patērētājiem. Iespēja iegādāties preces un/vai pakalpojumus citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, esot drošiem, ka problēmu gadījumā viņu tiesības tiks ievērotas vienādā līmenī neatkarīgi no valsts.

Patērētāju interešu aizsardzība Eiropas Savienības patērētāju aizsardzības politikas ietvaros, spēj garantēt augsta līmeņa drošību daudzās jomās visiem patērētājiem. Tiek ieviesti stingri drošības un drošuma standarti, kuri tiek attiecināmi daudzām preču grupām – kosmētiku, zālēm, rotaļlietām, elektroierīcēm, šķiltavām, personiskās aizsardzības aprīkojumam, pārtikas produktiem, personiskās aizsardzības mehānismiem, atpūtas izbraukumu kuģiem u.c. Pateicoties šiem it kā ļoti stingrajiem noteikumiem, preces ar vērā ņemamiem defektiem tiek atsauktas no tirgus un ražošanas. Katru gadu visā savienībā tiek saņemti vairāk nekā divi tūkstoši brīdinājumu par visdažādākajiem ražojumiem, kuri ir patērētājam nedroši, galvenokārt tās ir rotaļlietas, apģērbs un dažādi tekstilizstrādājumi ar toksiskām ķīmiskām vielām to sastāvā un tamlīdzīgi.

Eiropas Savienība domā kā aizsargāt patērētāju intereses arī plašākā nozīmē, rūpējoties par godīgu tirdzniecības praksi, izņemot no tirgus maldinošas reklāmas un tādu reklāmu, kas diskreditē vai va diskriminēt tirgotāja konkurentu zīmolus, izslēdz no tirgus konkurentu salīdzinošo reklāmu, regulē preču cenu norādes un marķējums, distances pārdošanu un tirdzniecību mājas apstākļos. Jāsaprot, ka līdz ar straujo attīstību finanšu pakalpojumu un interneta tirdzniecības sektorā, Eiropas Komisija ir noteica patērētājiem tiesības attiecībā uz naudas un preču aizņēmumiem un dažādiem kreditēšanas rīkiem. Eiropas Komisija ierosina arī pieņemt nepieciešamās vadlīnijas, kas definētu labu preču un pakalpojumu darījumu praksi internetā.

Daudzus no preču un pakalpojumu iegādes citās valstīs attur vairākas neskaidrības savu kā pircēju tiesību jautājumos, kā arī bailes saskarties ar pārlieku negodīgiem tirgotājiem valodas barjeras dēļ. Taču jaunie Eiropas Savienības noteikumi piedāvā visiem pircējiem vienādi spēcīgu aizsardzību, neatkarīgi no tā, kur atrodas iepirkšanās vieta — vietējā piemājas veikalā vai kādā citā no ES dalībvalstīm vai to tīmekļa vietnē.

No 2014. – 2020. gadam tiek pilnībā izstrādāta un pieņemta ES patērētāju aizsardzības programma visās dalībvalstīs, tās izmaksas gadā nav lielākas par pieciem eiro centiem uz vienu cilvēku. Bet tā garantē visā vienotajā tirgū piemērojamu patērētāju aizsardzības likumdošanu, patērētājiem sniedzot ļoti augstu juridiskās aizsardzības līmeni.

Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgi, lai pircējiem būtu iespēja saņemt pilnu tiesisko aizsardzību. Lai to veicinātu ir nepieciešama vēl ciešāka sadarbība dalībvalstu starpā. Nav slēpjams fakts, ka dažādi tiesas procesi var būt ilgstoši un dārgi, jo īpaši citas valsts robežās. Tāpēc lai maksimāli sekmētu patērētāju strīdu izšķiršanu ārpus tiesas zālēm, ir izstrādāti jauni gan bezmaksas, gan pazeminātas maksas strīdu izšķiršanas rīki, tai skaitā, strīdu izšķiršanu tiešsaistē.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

No šīs organizācijas mājas lapas pateretajs.lv varam uzzināt par tās vēsturi, mērķiem un uzdevumiem. Kas tad īsti ir Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija, kam tā ir domāta un kā tā veidojusies? Jau zināms, ka deviņdesmito gadu beigās, strauji attīstoties Latvijas tirgus ekonomikai, tika izveidota jauna veida sabiedriska organizācija, kuras galvenais mērķis bija patērētāju tiesību aizsardzība. 1998. gada otrajā pusē darbību Latvijā uzsāka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Tam 1999. gada martā sekoja nākamais posms, kad dažādas nevalstiskās patērētāju organizācijas tika apvienotas un gala rezultātā no tām tika izveidota vienota Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju (saīsinājumā – LPIAA). Šī asociācija, papildus Patērētāju tiesību aizsardzības centram, darbojās ar mērķi attīstīt tieši nevalstisko patērētāju kustību. Tās mērķis bija arī koordinēt visu patērētāju aizsardzības sabiedrisko organizāciju tīklu valstī. 1999. gadā šīs asociācijas darbību uzsākt bija iespējams pateicoties Ziemeļu Ministru Padomes (angliski – “Nordic Council of Ministers”) piešķirtajam finansiālajam atbalstam, kas tika piešķirts projekta ar nosaukumu „Brīvprātīgo nevalstisko patērētāju organizāciju iedibināšana Latvijā” ietvaros un šī projekta realizācijai. Līdz ar asociācijas dibināšanu, tā sev nosprauda galvenos darbības virzienus, proti, rūpēties par patērētāju tiesību aizstāvošo nevalstisko organizāciju tīkla paplašināšanu visā Latvijas teritorijā. Tam seko dažādi Latvijas sabiedrības izglītošanas pasākumi tieši patērētāju tiesību jomā, preču un pakalpojumu iegādē, iegādāto pakalpojumu izmantošanā un visam pāri – arī ar patērētāju darbību saistītā vides aizsardzībā. Vēl LPIAA labprāt pievēršas patērētāju politikas attīstīšanā un šīs politikas attīstības veicināšanā visā Latvijā, piedaloties ar padomiem un konsultācijām patērētāju sūdzību un visdažādāko priekšlikumu izskatīšanā.

Lai būtu maksimāli noderīga lielākam sabiedrības lokam, asociācija katru gadu organizē vairākus izglītojošus seminārus un apmācību kursus ne tikai Rīgā, bet arī dažādos Latvijas reģionos. Ar šo semināru palīdzību LPIAA vēlas iepazīstināt sabiedrību ar dažādiem patērētāju tiesību un patērētāju aizsardzības likumdošanu saistītiem jautājumiem, padomiem un priekšlikumiem. Regulāri tiek organizētas apmācības arī LPIAA reģionālo klubu pārstāvjiem, kas ir arī asociācijas biedri, lai spētu veicināt efektīgāku konsultēšanas un padomu došanas darbu valsts reģionos.

Vēl viens no asociācija regulāriem pienākumiem ir sniegt publikācijas un intervijas presē, informē visus patērētājus ar TV un radio pārraižu palīdzību. Gadījumos, kad kāda patērētāja tiesības ir tikušas pārkāptas vai arī neievērotas, asociācijas biedri dara visu iespējamo, lai nodrošinātu patērētājus ar juridiskām konsultācijām. LPIAA biedri uzskata, Eiropas Savienības mērogā patērētāju aizsardzība šobrīd varētu būt viena no svarīgākajām politikām visiem iedzīvotajiem, jo mēs katrs esam patērētājs burtiski katru dienu. Asociācija, pateicoties tās plaši izvērstajam patērētāju organizāciju tīklam visā valstī, var pārstāvēt Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības tieši sabiedrisko sektoru ar lielu godu. Piemēram, 2008. gadā LPIAA un asociācijas daudzo biedru organizācijas kopā saņēma 7200 patērētāju sūdzības, kuras tika arī izskatītas, kas ir vērā ņemams skaitlis. Visvairāk patērētāju sūdzības saņemtas īres un komunālo pakalpojumu jomā, vairāk kā 20 no visām sūdzībām. Vismazāk sūdzības saņemtas par aviopakalpojumiem – vien 0,5%.

Pašas asociācija darbs tiek regulēts un veikts saskaņā ar LPIAA Statūtiem, valstī pastāvošo likumu par Biedrībām un nodibinājumiem, kā arī pašu svarīgāko – Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

Asociācijas sastāvā ir bagātīgs biedru skaits no visām Latvijas malām – Rīgas Patērētāju interešu aizstāvības klubs, Jūrmalas Patērētāju atbalsta centrs, Cēsu Patērētāju interešu aizstāvības biedrība „Aizstāvis”, Gulbenes Patērētāju interešu aizstāvības klubs, Daugavpils Patērētāju tiesību aizstāvības biedrība, Jelgavas Patērētāju interešu aizstāvības klubs, Ogres Patērētāju tiesību aizsardzības organizācija, Rēzeknes biedrība „Zaļais meridiāns”, Ventspils biedrība “Tautas kontrole” un Biedrība “Profesionāļu Solidaritātes biedrība”.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Latvijā

Latvijas valstij un tirgum attīstoties 1998. gadā Latvijas Ministru kabinets bija izlēmis izveidot Patērētāju tiesību aizsardzības centru, kas tika veidots uz toreiz darbībā esošā Tirdzniecības un pakalpojumu kontroles centra principu bāzes. Pats jaunizveidotais Patērētāju tiesību aizsardzības centrs savu darbību varēja pilnvērtīgi uzsākt jau 1998. gada 1. maijā. Kādi bija šī centra galvenie mērķi deviņdesmito gadu beigās? Centra pārziņā bija īstenot Latvijas patērētāju tiesību aizsardzību, un to paveikt tieši uzraugot preču tirdzniecību valstī, kā arī pakalpojumu sniegšanu. Centrs tāpat uzņēmās arī nodrošinot pircējus ar maksimāli daudz nepieciešamās informācijas šajā jomā, papildus palīdzot patērētājiem dažādu ar tirgotājiem radušos konfliktu risināšanas procesā.

Lielākās pārmaiņas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Latvijā piedzīvoja līdz ar valsts pievienošanos Eiropas Savienības sastāvam, kas notika 6 gadus pēc centra darbības uzsākšanas – 2004. gada 1. maijā. Dalība Eiropas Savienībā būtiski ietekmēja arī vietējo patērētāju tiesību aizsardzību, tāpat pozitīvi uzlabojumi tika veikti tirgus uzraudzībā, preču drošības nodrošinājumā, kā arī būtiskas izmaiņas ieviestas tiesību atbilstības novērtēšanas politikā un šīs jomas likumdošanā Latvijā. Varētu teikt, ka esot Eiropas Savienības sastāvā esam tikuši pie jaunām iespējām dažādākai un piepildītākai starptautiskajai sadarbībai, ne tikai nodrošinot, bet arī ievērojami uzlabojot tobrīd aktuālo pircēju tiesību aizsardzību Latvijā.

Pēc savas darbības un esības pamatprincipa Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir valsts pārvaldes organizācija. To ļoti rūpīgi pārrauga Ekonomikas ministrijas, kuras viens no uzdevumiem ir īstenot ar patērētāju tiesībām un interešu aizsardzību saistīto politiku valstī. Pati galvenā dokumentācija, uz kuras pamata tiek noteikta Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbība, nenoliedzami ir pats Patērētāju tiesību aizsardzības likums. Papildus tam centra ikdienas darbību regulē arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra iekšējais nolikums.

Ja runājam par Patērētāju tiesību aizsardzības centra galvenajām funkcijām tad noteikti jāmin ir visa tirgus uzraudzība un arī kontrole tādās jomās kā: nepārtikas preces, kuras nokļūst tirdzniecībā un dažādu pakalpojumu sniegšanas sfērā. Šeit gan kā izņēmums ir, piemēram, medicīnas preces un sadzīvē lietojamās dažādas ķīmiskās vielas, kā arī ķīmiskie produkti, dažādas zāles, arī veterinārās, kosmētiskie līdzekļi un dzīvnieku kopšanas līdzekļi, izņēmums tātad ir arī farmaceitiskie un veterinārajā farmācijā izmantojamie produkti. Centra ikdienas darbos ietilpst visi par pircēju tiesību pārkāpumiem saņemtie iesniegumu un to rūpīga izskatīšana, lai būtu maksimāli produktīvi palīdzības sniegšanā visiem patērētājiem viņu strīdu risināšanā ar negodīgiem tirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Šī procesa ietvaros ir nepieciešams organizēt patērētāju strīdu risināšanas komisijas darbu, arī kā viena no Patērētāju tiesību aizsardzības centra galvenajām funkcijām. Tieši tāpat, kā juridiskas palīdzības sniegšana iespēju robežās patērētājiem viņu tiesību jautājumos.

Centram jārūpējas ne tikai par pašiem pircējiem, bet arī par tiesību ievērošanu visos pircēju un pārdevēju līgumu projektos un pašos līgumos, ko pircēji mēdz slēgt ar pārdevējiem, pakalpojuma sniedzējiem vai ražotājiem. Normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā centrs seko līdzi, lai pārdevējs, pakalpojuma sniedzējs vai ražotājs spētu izmainīt vai pārtraukt pildīt līgums noteiktos noteikumus, ja, piemēram, minētajā dokumentā ir konstatēti neskaidri vai negodīgi un netaisnīgi punkti. Mazāk zināms ir tas, ka centrs piedalās arī pārtikas un nepārtikas preču mēra un svara precīza mēra noteikšanā, uzraugot arī pareizu pirkuma samaksas aprēķināšanu. Pie šī uzdevuma klāt nāk arī tirgū reglamentētajā sfērā piedāvāto mērīšanas līdzekļu atbilstības uzraudzīšana, atbilstoši visām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Latvijā atrodams Rīgā, Brīvības ielā 55.

Autortiesību aizsardzība patērētāju tirgū

Ar autortiesībām saprot jebkura autora personisko tiesību kopumu – gan nemantisko, gan mantisko, šīs tiesības ir vērstas uz autora radītu intelektuālo darbu un izpaužas tā materiālajā formā. Latvijā autora tiesības tiek noteiktas saskaņā ar Autortiesību likumu. Šī likuma pats svarīgākais uzdevums ir pasargāt individuālā autora autordarbu pret tā neatļautu un nesankcionētu lietošanu. Tātad skaidrs ir tas, ka autortiesības ir tās, kas pieder autoram un sava darba radītājam, sākot no tā brīža, kad darbs ir faktiski radīts.

Autors vai autora tiesību pārņēmējs var savas tiesības uz konkrēto darbu apliecināt ar speciālu, tā saucamo, autortiesību aizsardzības zīmi. Šī zīme ļoti bieži manāma uz preču iepakojumiem, grāmatās, mūzikas izdevumiem un tamlīdzīgi, tā sevī ietver trīs lietas. Pirmā no tām ir aizsardzības zīmes grafiskais attēlojums, kas ir burts “c, kurš ir apvilts ar aplītī, tam seko autortiesību objekta vārds vai nosaukumus un paša autordarba pirmā publicējuma gada skaitlis. Piemēram, tas varētu izskatīties šādi – © “Jāņa Rozes izdevniecība”, 2011.

Gadījumos, ja kāds no interesentiem vēlas izmantot autora darbu, ar autoru par viņa darba izmantošanu ir jāslēdz licences līgums, par ko autors saņem attiecīgā līgumā paredzēto un noteikto atlīdzības maksu. Un jāievēro ir arī tas, ka autortiesības uz autordarbiem ir ne tikai autoram, bet arī viņa noteiktajiem mantiniekiem. Jā, tās ir iespējams mantot gan ar sastādītu un parakstītu mantojuma līgumu, autora testamentu vai likumā noteiktā mantošanas ceļā. Interesanti, ka Latvijā autortiesības uz autordarbu tiek saglabātas vēl septiņdesmit gadus pēc autora miršanas.

Ja esi autors, tad tev ir iespēja savu autordarbu tiesību aizsardzību nodot kompetentām organizācijām – arī Latvijā ir šāda organizācija pilnajā nosaukumā – Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība, jeb īsākā rakstībā – AKKA/LAA. Šī organizācija ir, tā saucamā, multi-repertuāra autortiesību organizācija, jo tā spēj pārstāvēt gan vizuālos, audiovizuālos, muzikālos darbus, gan arī dramatiskos un literāros autordarbus. Uz doto brīdi AKKA/LAA jau pārstāv vairāk nekā 4000 dažādu latviešu autoru mantiskās tiesības, kā arī vairāk nekā 4 miljonus ārvalstu izpildītāju un autoru mantiskās tiesības.

Tomēr ir arī tādi autordarbi, kuri netiek aizsargāti ar autortiesībām un to likuma noteikumiem. Likums Latvijā brīvi ļauj izmantot visiem valsts iedzīvotājiem un citu valstu interesentiem sekojošus darbus:

– visus valstī esošos normatīvos un administratīvos aktus;

– mūsu valsts par oficiālajiem atzītos simbolus un zīmes, piemēram, valsts un pilsētu karogus, ģērboņus, himnas un tamlīdzīgi;

– visus likumus un tiesu spriedumus;

– informāciju, kas tiek sniegta par dažādiem faktiem, notikumiem un dienas jaunumiem, kas ir izskanējuši plašsaziņas līdzekļos, tādos kā prese, radio, internetā, televīzijā, sociālajos ziņu tīklos. Šādus darbus ir atļauts izmantot tālākiem informatīviem mērķiem, šajā gadījumā ir jālieto atsauces uz oriģinālo darbu un materiāliem;

– drīkst reproducēt dažādus publiskotos darbus un šādu darbu citātus, ja tas tiek darīts zinātniskos vai pētnieciskos nolūkos;

– drīkst pārpublicēt un pārraidīt politiskas runas, aicinājumus un ziņojumus, kas ir izteiktas publiski;

– drīkst fiksēt un publiskot fotogrāfijās valstī notiekošos aktuālos notikumus;

– raidorganizācijām ir atļauts raidīt darbus, kas redzami un/vai dzirdami kļuvuši tieši aktuālo notikumu gaitas sakarā;

– dažādus darbus drīkst izmantot izglītības un pētniecības mērķiem, šajos gadījumos obligāti ir jāmin gan izmantotā darba nosaukums, gan arī tā autors (populāri dažādos skolas un universitātes darbos);

– dažādus darbus drīkst reproducēt, tā lai tos būtu iespējams izmantot redzes vai dzirdes invalīdiem;

– kā arī dažādus darbus tāpat drīkst reproducēt, ja tas paredzēts tiesvedības mērķiem.

Kur vērsties, aizstāvot savas patērētāja tiesības

Latvijā, tieši tāpat kā jebkurā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ikvienam no tās iedzīvotājam ir tiesības pēc tam, kad ir iegādātas preces un/vai pakalpojumi, izvirzīt tirgotājam savas pretenzijas par minētās preces un/vai pakalpojuma neatbilstošu stāvokli saskaņā ar pirkšanas līguma noteikumiem. Šīs prasības ir tiesības izvirzīt divu gadu laikā no preču iegādes brīža, pakalpojuma saņemšanas brīža. Par līgumu šeit kalpo sekojošais – pircējam veicot pirkumu tiek noslēgts tā pirkšanas līgums, par šī darījuma apliecinošu dokuments kalpo preces pirkuma čeks, kvīts vai rēķins. Ja pircējs ir konstatējis, ka viņa nopirktā prece ir uzskatāma par neatbilstošu līguma noteikumiem, tad viņam ir absolūtas tiesības tirgotājam izvirzīt atbilstošu pretenziju. Savukārt, tirgotāja vai ražotāja tiešais pienākums ir nodrošināt jebkuras tā pārdotās preces un/vai pakalpojuma atbilstību līguma noteikumiem, nodrošinot, lai minētā prece būtu bez defektiem un to būtu iespējams izmantot tai paredzētajam mērķim. Tomēr ne pret visu var izvirzīt pretenzijas, lai to tomēr varētu izdarīt, preces defekts nevar būt defekts nedrīkst būt maznozīmīgs un tas nedrīkst būt radies, ja pircējs to ir nepareizi lietojis. nepareizas lietošanas rezultātā. Pirmo sešu mēnešu periodā, konstatējot preces defektus, ir iespējams izvirzīt prasību samazināt preces cenu, atmaksājot starpību, lūgt bez samaksas novērst preces neatbilstību un defektus vai arī pilnībā atlīdzināt preces defektu novēršanas izdevumus, ja tos nepieciešams veikt. Var arī lūgt tirgotāju apmainīt preci pret atbilstoši tādu pašu vai līdzvērtīgu preci no tirgotāja piedāvājuma klāsta. Ir tiesības arī pilnībā atcelt pirkuma līgumu, saņemot atmaksu naudā par preci.

Ja vēlaties izteikt savas pretenzijas tirgotājam vai ražotājam pēc sešu mēnešu perioda, tad būs iespējams to veikt šīm prasībām – bez samaksas novērst preces neatbilstību un defektus vai arī pilnībā atlīdzināt preces defektu novēršanas izdevumus, ja tos nepieciešams veikt; apmainīt nopirkto preci pret atbilstoši tādu pašu vai līdzvērtīgu preci no tirgotāja piedāvājuma klāsta. Diemžēl, pēc sešu mēnešu perioda patērētājam vairs nav iespējas saņemt pilnu, simtprocentīgu atmaksu par samaksāto preci, jo šāda prece skaitās jau kā nolietota. Tiek speciāli aprēķināts preces nolietojums, par kura vērtību tad arī tiek samazināta atgrieztās preces pirmreizējā cena un vērtība. Lai aprēķinātu šādu preces nolietojumu, tirgotājs vai ražotājs piesaka no abām pusēm neatkarīgu ekspertīzi vai arī pusēm ir iespējams vienoties par preces nolietojuma vērtību. Ja tiek pasūtīta ekspertīze, tās izmaksas ir jāsedz tirgotājam.

Lai praktiski veiktu soļus pretenziju izteikšanai, patērētājam ir vajadzīgs uzrakstīt iesniegumu uzņēmumam, tirgotājam vai ražotājam, no kura neapmierinošā prece tika iegādāta. Iesniegumā ir jāapraksta konstatētā preces problēmu un jāpievieno čeka, līguma, kvīts, rēķina kopija, tā apliecinās, ka pirkums ir veikts un ir veikts pie konkrētā pārdevēja. Pēc iesnieguma saņemšanas tirgotājam ir jāsniedz atbilde uz iesniegumu 10 kalendāro dienu laikā. Ja dažādu apstākļu dēļ atbilde netiek saņemta, tad patērētājam ir viss tiesības vērsties ar sūdzību par tirgotāju Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Šeit iesniegumu jau varēs iesniegt elektroniski, sīki aprakstot radušos problēmu un pievienojot iesniegumam skanētus visus dokumentus, kas saistīti ar šo gadījumu – čeka, līguma, kvīts, rēķina kopiju, iesniegumu, kurš tika nosūtīts tirgotājam ar izteiktajām pretenzijām, tirgotāja atbilde, ja tāda tika saņemta. Elektroniskie dokumenti atbilstoši valstī esošajiem noteikumiem ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbinieki atbildi patērētājam uz viņa iesniegto iesniegumu sniegs viena mēneša laikā.